Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Polityka prywatności to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników Sklepu internetowego https://www.vetus-sklep.pl

 

2. W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.

3. Administratorem danych osobowych jest Emarine Bogusław Wałejko z siedzibą w Warzymice 154/3, 72 – 005 Przecław.

4. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

a)      pod adresem poczty elektronicznej: info@vetusonline.pl

b)      korespondencyjnie: Emarine Bogusław Wałejko, Warzymice 154/3, 72 – 005 Przecław.

 

5. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator danych stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

6. Korzystanie ze strony Sklepu internetowego obywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Wejście na stronię Sklepu internetowego oraz korzystanie z jego funkcjonalności bez zakupu produktów lub usług, nie wymaga podawania danych osobowych.

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych:

a)      w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

b)      w celu świadczenia usługi związanej z utworzeniem i prowadzeniem Konta Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

c)      w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez czas obsługi reklamacji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

d)     w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez czas wykonania obowiązków z tego tytułu,

e)      w celu realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,

f)       w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,

g)      w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,

h)      zapewnienie kontaktu z administratorem danych za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na prowadzeniu korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania korespondencji,

i)        prowadzenie działań marketingowych o produktach lub usługach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany,

j)        w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 

2. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres dostawy, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer NIP.

 

3. Administrator danych udostępnia dane osobowe Klientów w następujących przypadkach:

a)      firmom kurierskim realizującym przesyłki na zlecenie administratora,

b)      operatorom systemu płatności elektronicznych,

c)      bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

d)     upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

4. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz administratora takich jak:

a)      podmiotom świadczącym usługi IT w szczególności usługę hostingu, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych,

b)      podmiotom świadczącym usługi księgowe (biuro rachunkowe).

 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

a)      zawierania i wykonania umowy sprzedaży. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,

b)      rejestracji Konta Klienta w Sklepie. W celu rejestracji Konta Klienta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta Klienta,

c)      rozpatrywania reklamacji, niezbędne jest podanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru lub usługi. Niepodanie tych danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,

d)     w przypadku składanych oświadczeń woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, niezbędne jest podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące zamówienia, numer rachunku bankowego. Niepodanie tych danych może uniemożliwić skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,

e)      z uwagi na obowiązki ustawowe administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

 

6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a)      dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

b)      do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO),

c)      do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

d)     do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

e)      do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:

·         osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

·         przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

·         administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

·         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

f)       do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

g)      do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tym celach (art. 21 RODO),

h)      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona,

i)        wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane są przetwarzane przez administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

 

7. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

§ 3 Pliki Cookies

 

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania stron Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Sklepu internetowego.

 

2. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies do:

a)      zapamiętania konfiguracji,

b)      utrzymania sesji użytkownika,

c)      tworzenia anonimowych statystyk,

d)     dostosowania serwisu do preferencji użytkownika,

e)      optymalizacji i zwiększenia jakości usług,

f)       zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu internetowego.

 

3. Strona Sklep internetowego korzysta z następujących rodzajów plików cookies:

a)      niezbędne – Te pliki cookies są konieczne do identyfikacji użytkownika. Do przykładów funkcji pełnionych przez takie pliki należy zapisanie unikalnego identyfikatora użytkownika,

b)      funkcjonalne – pliki cookies Tego rodzaju pliki cookies pozwalają witrynie internetowej zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika w celu świadczenia usług na jego rzecz. Na przykład funkcjonalne pliki cookies pozwalają witrynie internetowej zapamiętać ustawienia właściwe dla użytkownika, takie jak dane podane przez użytkownika,

c)      służące do tworzenia anonimowych analiz – Te pliki cookies pozwalają nam zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i dzięki temu ulepszać działanie i strukturę witryny. Te pliki cookies mogą być przekazane naszemu dostawcy narzędzi analitycznych, ale są używane wyłącznie w celach związanych z działaniem naszych witryn internetowych.

 

4. W ramach Sklepu internetowego używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych, co powoduje, iż w urządzeniu Użytkownika mogą być umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności takich jak: Facebook, Instagram. Poniżej szczegóły:

a)      Facebook – używamy przycisku Facebook Like, aby zintegrować nasz Sklep internetowy z naszą stroną na Facebook’u. Powoduje to, że niektóre pliki cookie zostaną utworzone przez Facebook, które wykrywają liczbę „lubię” i czy jesteś zalogowany na Facebook, czy nie. Prosimy o zapoznanie z polityką prywatności Facebook,

b)      Instagram – wtyczkę tę można rozpoznać pod logiem Instagram. Informacja o prywatności dostępna na stronie instagram.com  

 

5. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Określenie warunków korzystania z plików cookies możliwe jest za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, iż można częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego.

 

6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Sklep internetowy (zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej). W braku wyrażenia takiej zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

 

7. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a)      Chrome: link

b)      Firefox: link

c)      Opera: link

d)     Internet Explorer: link